Over Dymos Software bv
> Adresgegevens
> Producten
> Leveringsvoorwaarden
> Werkwijze

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Dymos Software BV

 

1 ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn doel-omschrijving worden aangegaan en meer in het bijzonder alle overeenkomsten van opdracht waarin opdrachtnemer partij is, behoudens wijzigingen welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk dienen te zijn bevestigd.
1.2 Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.
   
2 OPDRACHT
2.1 Zowel mondeling als schriftelijk kan opdracht gegeven worden aan DYMOS SOFTWARE BV voor het verrichten van werkzaamheden, waaronder het geven van adviezen op het gebied van de automatisering in in de ruimste zin des woords en het maken van computer programma's.
2.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door DYMOS SOFTWARE BV benodigde gegevens tijdig ter beschikking worden gesteld.
2.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.
2.4 DYMOS SOFTWARE BV verplicht zich de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, waarbij het haar is toegestaan bij de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden, al dan niet in overleg met de opdrachtgever. De wijze waarop de hieruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht per opdracht worden vastgelegd.
 
3 OVERMACHT
3.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
   
4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich per gebeurtenis heeft verzekerd.
4.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
4.3 Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van opdrachtnemer of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, zulks te zijner beoordeling, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
   
5 INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot produkten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever is derhalve niet bevoegd de in het kader van deze werkwijze opgestelde notities, brieven, berekeningen, adviezen, computerprogramma's etc. zonder toestemming van DYMOS SOFTWARE BV over te dragen of openbaar te maken aan derden, behoudens aan personen, bedrijven of instellingen ten behoeve waarvan deze zijn opgesteld.
   
6 GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING
6.1 DYMOS SOFTWARE BV verbindt zich voldoende maatsregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan DYMOS SOFTWARE BV of personen van wie zij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient, kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Bij het eventueel door DYMOS SOFTWARE BV bewaren van gerubriceerde (geclassificeerde) en als zodanig aangemerkte gegevens zullen de te harer kennis gebrachte voorschriften van opdrachtgever van toepassing zijn.
6.2 Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding van gegevens betreffende door DYMOS SOFTWARE BV ontwikkelde computerprogramma's te verzekeren.
6.3 DYMOS SOFTWARE BV staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, zich onderwerpen aan door opdrachtgever vastgestelde regelingen welke een zo groot mogelijke beveiliging van diens computercentrum beogen.
6.4 Indien aanvullende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot beveiligingsmaatregelen dienen te worden overeengekomen, zullen deze in een afzonderlijke bijlage bij de onderhoudsovereenkomst worden vastgelegd.
   
7 RECLAME
7.1 Een reclame op het factuurbedrag kan slechts betrekking hebben op een niet-continue opdracht. Zij dient aan opdrachtnemer schriftelijk te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na faktuurdatum.
7.2 Een reclame met betrekking tot
 
Printversie
Contact
Wilt u e-mail aan Dymos Software BV sturen? Klik hieronder op de link naar het formulier.

Taal Nederlands Engels
>Home >Contact >Zoeken >Terug
 
Salesbooster © Dymos Software BV 1996 t/m 2014. Salesbooster Enterprise is een product van Dymos Software bv.
Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik van deze site a.u.b. de disclaimer en het privacy reglement.
>INLOGGEN >OVER ONS >ZOEKEN
Nederlands Engels